Prowadzący: dr inż. Robert Czabański

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z pojęciami dotyczącymi kodowania informacji, metod reprezentacji i analizy danych, tworzenia i analizy algorytmów oraz podstaw programowania strukturalnego. Na zajęciach laboratoryjnych studenci nabywają praktycznych umiejętności w zakresie projektowania algorytmów oraz tworzenia programów z wykorzystaniem języka C. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego tworzenia prostych algorytmów numerycznych oraz ich realizacji w postaci programu komputerowego zapisanego w języku C.

Karta przedmiotu...

 

Regulamin laboratorium Wstępu do Informatyki

 1. Student realizuje 12 ćwiczeń laboratoryjnych.
 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 3. Ocena z laboratorium określana jest na podstawie punktów uzbieranych przez każdego studenta w ramach zajęć.
 4. Punktacji podlega sześć, wybranych przez prowadzącego ćwiczeń, w skali 0 - 2 punktów (z krokiem 0.5).
 5. Punktowanie zajęć polega na zaliczeniu kartkówki wprowadzającej lub zaliczeniu zrealizowanego materiału z ćwiczenia.
 6. Ocenę końcową z laboratorium wyznacza się na podstawie zgromadzonej liczby punktów:
 • 0,0 - 6,0: brak zaliczenia,
 • 6,5 - 8,0: dostateczny,
 • 8,5 - 9,0: plus dostateczny,
 • 9,5 - 10,0: dobry,
 • 10,5 - 11,0: plus dobry,
 • 11,5 - 12,0: bardzo dobry.
 1. Odrabianie zajęć następuje w przewidzianym, pojedynczym terminie odrabiania.
 2. Do odrabiania mogą przystąpić studenci, którym na końcu semestru brakuje do 3 punktów. Mają oni szansę na poprawienie punktacji poprzez rozwiązanie zadania obejmującego materiał z najgorzej wypunktowanych zajęć.
 3. Do odrabiania zajęć mogą przystąpić również studenci, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach w przewidzianym terminie.
 4. Przygotowanie do ćwiczenia obejmuje znajomość materiału przedstawionego na wykładzie oraz w instrukcjach do ćwiczeń.
 5. Student nie poprawia ocen z zajęć laboratoryjnych.
 6. Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie pozytywnego zaliczenia laboratorium oraz pozytywnego wyniku kolokwium pisemnego obejmującego zagadnienia prezentowane zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach laboratoryjnych.
 7. Ocenę końcową przedmiotu stanowi średnia ocen z części laboratoryjnej oraz kolokwium.