Prowadzący: dr inż. Norbert Henzel

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami pojęciami, twierdzeniami, metodami i kryteriami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz zdobycie umiejętności stosowania metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej do opisu zagadnień technicznych.

Karta przedmiotu...

 

Laboratorium Rachunku Prawdopodobieństwa I Statystyki Matematycznej

1. Plan zajęć

Zajęcia laboratoryjne z Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej prowadzone są dla studentów semestru I według następującego planu:

 1. Wprowadzenie do laboratorium obejmujące omównienie warunków zaliczenia laboratorium. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa.
 2. Wyznaczanie charakterystyk liczbowych zmiennej losowej.
 3. Zmienne losowe dwuwymiarowe.
 4. Wyznaczanie przedziałów ufności.
 5. Testowanie hipotez parametrycznych.
 6. Regresja liniowa.
 7. Odrabianie i zaliczenie.

Informacje dotyczące przedmiotu oraz instrukcje laboratoryjne do ćwiczeń 2-6 będą udostępnione na Platformie Zdalnej Edukacji Instytutu Elektroniki.

2. Ocena zajęć

 1. Ćwiczenia 2-6 s , a ćwiczeniami punktowanymi.
 2. Wykonanie zadań oceniane jest na podstawie protokołu przygotowanego według wskazówek prowadzącego w trakcie trwania zajęć.
 3. Protokół akceptowany jest wyłącznie w formie wypełnionego formularza (jeden egzemplarz dla każdej sekcji), który należy pobrać ze strony Platformy Zdalnej Edukacji i wydrukować przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Protokół oddawany przy końcu każdych zajęć stanowi podstawę zaliczenia ćwiczenia.
 5. Oprócz rozwiązania zadania postawionego przez prowadzącego, wymaga się od wykonujących ćwiczenie, znajomości zagadnienia którego dotyczy ćwiczenie.
 6. W przypadku stwierdzenia braku przygotowania do ćwiczeń (w tym także braku wydrukowanego formularza protokołu), prowadzący ćwiczenie może nie dopuścić osoby nieprzygotowane do wykonania ćwiczenia.
 7. Prace oceniane są w skali: 1 punkt (ćwiczenie zaliczone) lub 0 punktów (brak zaliczenia ćwiczenia).
 8. Uwagi, zapytania i reklamacje związane z przeprowadzonymi ćwiczeniami rozpatrywane są w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty otrzymania oceny.

3. Warunki zaliczenia laboratorium

 1. Podstawą zaliczenia laboratorium i dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
 2. Dla studentów którzy nie uzyskali zaliczenia z laboratorium, możliwe jest odrobienie niezaliczonych zajęć na ostatnich, siódmych zajęciach laboratoryjnych.