Prowadzący: dr hab. inż. Marian Kotas

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi, a także bardziej zaawansowanymi elementami techniki programowania strukturalnego. Na bazie języka C omówione zostaną sposoby komputerowej reprezentacji i analizy danych. Student ma zostać przygotowany do samodzielnego tworzenia oprogramowania i do realizacji prostych algorytmów numerycznych.

Karta przedmiotu...

 

Regulamin laboratorium Podstaw Programowania Komputerów

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 1. Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe.
 2. W trakcie semestru dopuszcza się jedną nieobecność, powodów której nie trzeba tłumaczyć.
 3. Przewidziano 5 punktowanych zajęć laboratoryjnych, o ocenach z zakresu 0 – 2 pkt.
 4. Zajęcia punktowane nie są zapowiadane wcześniej. W czasie każdego terminu, niezależnie od innych grup laboratoryjnych, prowadzący może dokonać oceny pracy studentów (o tym, że zajęcia są punktowane studenci dowiadują się już po ich rozpoczęciu).
 5. W celu zaliczenia laboratorium należy zdobyć co najmniej połowę możliwej do uzyskania sumy punktów - czyli 5.
 6. Ocena z laboratorium stanowi jedną z ocen cząstkowych konieczną do zaliczenia przedmiotu PPK.
 7. Druga ocena pochodzi z kolokwium zaliczeniowego obejmującego swą tematyką zarówno część wykładową jak i laboratoryjną.
 8. Końcowa ocena z przedmiotu PPK jest średnią arytmetyczną ocen z laboratorium oraz z kolokwium. Obie oceny muszą być pozytywne!
 9. W przypadku gdy dopuszczalna nieobecność, o której mowa w punkcie 2 regulaminu, przypadła na termin zajęć punktowanych, student nie ma możliwości odrobienia straconych punktów na kolejnych zajęciach, na których się pojawi.
 10. Na odrabianie zaległości przewidziany jest pojedynczy termin podczas przedostatnich w semestrze zajęć. Można na nim zdobyć nie więcej niż 2 pkt.
 11. Z terminu przewidzianego na odrabianie zaległości skorzystać może student, który ma usprawiedliwioną nieobecność podczas zajęć punktowanych oraz taki student, który mimo obecności na wszystkich zajęciach punktowanych nie zdołał zgromadzić wymaganej liczby punktów, którego braki nie stanowią jednak więcej niż 2 pkt.

Uwagi dotyczące realizacji programu zajęć laboratoryjnych:

 1. Na wykładzie prowadzący będzie z wyprzedzeniem podawać tematykę i pojęcia, które student powinien znać przystępując do kolejnych zajęć laboratoryjnych.
 2. Na każdych zajęciach obowiązuje cały zakres materiału poznany wcześniej oraz zapowiedziana bieżąca tematyka.
 3. Zajęcia w trakcie których nie jest przeprowadzana punktacja mają służyć do wyjaśnienia wszystkich nasuwających się wątpliwości, pogłębienia opanowanych wiadomości i praktycznego przećwiczenia tworzenia i uruchamiania programów.