Prowadząca: dr hab. inż. Ewa Straszecka

Celem przedmiotu jest podanie podstaw teoretycznych najczęściej wykorzystywanych metod numerycznych oraz wiadomości o ich zastosowaniu, które następnie są weryfikowane w czasie laboratorium. Celem laboratorium jest kształcenie umiejętności stosowania metod numerycznych w obliczeniach na komputerze osobistym.

Karta przedmiotu...


Regulamin laboratorium Metod Numerycznych:

 1. W trakcie laboratorium metod numerycznych studenci wykonują 12 ćwiczeń. Ćwiczący sporządzają protokół, który jest oddawany przy końcu każdych zajęć i stanowi podstawę zaliczenia. Oprócz rozwiązania zadania postawionego przez prowadzącego, wymaga się od ćwiczących znajomości zagadnienia numerycznego, którego dotyczą zajęcia, jak również bardzo szczegółowej znajomości napisanego przez nich programu. Prowadzący będą wyrywkowo sprawdzać tę wiedzę.
 2. Grupa dziekańska jest podzielona na 20 sekcji (zajęcia w Gliwicach). Każda sekcja ma w czasie zajęć do dyspozycji jeden komputer.
 3. Aby zaliczyć laboratorium należy uzyskać co najmniej średnią 2.75 ze wszystkich ćwiczeń. Ćwiczenia są oceniane od 0.0 do 5.0. (Ocena 0.0 oznacza brak widocznych rezultatów pracy studenta w trakcie laboratorium.) Należy również wykonać część zadań przynajmniej z 11 ćwiczeń. O ile z powodu dni wolnych liczba wykonanych ćwiczeń jest mniejsza, zmniejsza się również liczba ćwiczeń wymaganych do zaliczenia, ale pozostałe kryteria nie ulegają zmianie.
 4. W przypadku gdy student wykona 11 ćwiczeń zamiast wymaganych 12, nie wykonane ćwiczenie zalicza się na 0.0.
 5. Ćwiczenia, które z powodu dni wolnych nie są wykonane mogą (lecz nie muszą) być odrobione w dodatkowym terminie. Pozostałe ćwiczenia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Ocena końcowa jest zawsze średnią ze wszystkich wykonanych ćwiczeń.
 6. Ogólny program każdego z ćwiczeń jest wywieszony w gablotce "Metody Numeryczne", przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem ćwiczenia. Poza tym ogólny przebieg ćwiczenia jest opisany w skrypcie „Laboratorium metod numerycznych” pod red. E. Straszeckiej.
 7. Cały program komputerowy musi być napisany na zajęciach. Kopiowanie części lub całego programu z dyskietek lub z kartotek sieci jest zabronione i pociąga za sobą:
 • brak zaliczenia ćwiczenia bez możliwości odrobienia
 • w przypadku usiłowania powtórzenia procederu - brak zaliczenia laboratorium.
 1. Katalog z którego korzystają studenci na laboratorium przed zajęciami nie może zawierać procedur dotyczących tych zajęć. Możliwe jest skasowanie programów studenckich bez uprzedniego ostrzeżenia. Zakłada się, że na każdych zajęciach programy pisze się od początku.
 2. Programy na laboratorium są pisane w jęz. Turbo Pascal. Nie wyklucza się możliwości pisania programów w jęz. C, ale należy to uzgodnić z prowadzącym. Czas na wykonanie jednego ćwiczenia: 80 min. (+ 5min. na zajęcie miejsca i 5 min. na wyjście).
 3. W razie ewentualnej awarii sprzętu przez okres:
 • do 15 min. - nie przewiduje się żadnych ulg w zaliczeniu ćwiczenia. Nie będą również uwzględniane skargi związane ze skasowaniem wprowadzonego programu. Proszę często zapisywać program w czasie wpisywania i po każdej istotnej poprawce!
 • od 15 do 30 min. - przewiduje się obniżenie wymagań zaliczenia ćwiczenia. O charakterze ograniczeń zadecydują prowadzący.
 • powyżej 30 min. - poszczególne sekcje: rysują pełny schemat blokowy programu rozwiązują zadanie numeryczne wskazane przez prowadzącego. W tym wypadku zaliczenie ćwiczenia będzie się odbywać na podstawie sprawozdania zawierającego wymienione punkty.
 1. Ćwiczenia nie zaliczone w normalnym terminie można uzupełnić w czasie dodatkowych zajęć (odrabiania). Nie ma możliwości odrabiania nie zaliczonych ćwiczeń w innych godzinach, za wyjątkiem uzupełnienia zaległości wynikających z przebywania na zwolnieniu lekarskim. Także w tym ostatnim przypadku liczba możliwych do odrobienia zajęć może być ograniczona.
 2. Prosimy nie jeść i nie pić w sali komputerowej. Prosimy o wskazywanie linii na ekranie monitora kursorem albo odwrotną stroną ołówka lub długopisu, a nie palcem czy piszącą stroną długopisu lub pióra.
 3. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia, sprawne wchodzenie do sali i jej opuszczanie.
 4. Zajęcia odbywają się w salach 747 (10 sekcji) i 840 (10 sekcji).