Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Celem przedmiotu jest poznanie przez słuchaczy klasycznych i nowoczesnych metod wstępnego przetwarzania, klasyfikacji oraz grupowania obrazów jedno- i wielowymiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów biomedycznych.

Karta przedmiotu...


Zajęcia projektowe:

Studenci realizują jeden z wybranych projektów o następującej tematyce: System do rozpoznawania znaków pisanych odręcznie. Klasyfikacja liniowa. Klasyfikacja nieliniowa (funkcje potencjalne). Perceptron. Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji obrazów. Maszyna wektorów podtrzymujących. Grupowanie obrazów (metody deterministyczne). Grupowanie obrazów (metody rozmyte). Estymacja wielowymiarowych funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Klasyfikacja statystyczna (Bayesa). Selekcja cech ze skalarnym wskaźnikiem jakości. Selekcja cech metodą przekształcenia K-L.