Prowadzący: dr inż. Tomasz Pander

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem pomiarów w medycynie, ich specyficzności w odróżnieniu od pomiarów przemysłowych, gdzie obiektem pomiarowym jest człowiek. Miernictwo elektromedyczne jest ogniwem łączącym podstawy metrologii ze znajomością problematyki zagadnień diagnostyki medycznej.

Karta przedmiotu...

 

Laboratorium Miernictwa Elektromedycznego

A1 Obserwacja i pomiary mikrostruktur.
A2 Ocena ilościowa regionów AgNOR.
A3 Ocena ilościowa ploidii.
A4 Pomiar sygnału rezonansu fluorescencyjnego FRET
B1 Pomiary ciśnienia metodami bezkrwawymi.
B2 Przetworniki konduktometryczne.
B3 Przetworniki konduktometryczne.
B4 Reografia.
C1 Odruch skórnogalwaniczny.
C2 Pomiary czasu reakcji człowieka na podstawie oddziaływania na zmysły słuchu i wzroku.
C3 Pomiary spirometryczne.
C4 Czujniki gazometryczne w systemach intensywnej opieki medycznej.

 

Warunki zaliczenia laboratorium:

  1. Obowiązkowa obecność na zajęciach.
  2. Sprawdzenie wiadomości przed ćwiczeniem.
  3. Tydzień na przygotowanie i oddanie sprawozdania.
  4. Sprawozdania na wysokim merytorycznym poziomie wpływają na podniesienie oceny końcowej.
  5. Napisanie kolokwium zaliczeniowego.
  6. Ocena zaliczająca z laboratorium = 0.75*kolokwium + 0.25*sprawozdanie.