Prowadzący: dr inż. Tomasz Przybyła

Celem przedmiotu jest przedstawienie oraz przybliżenie dziedziny nauki jaką jest bionika. Wykład powinien stworzyć podstawy modelowania i symulowania obiektów biologicznych (komórka, tkanka, organizm żywy).

Karta przedmiotu...

Prowadząca: dr hab. inż. Ewa Straszecka

Celem przedmiotu jest podanie podstaw teoretycznych najczęściej wykorzystywanych metod numerycznych oraz wiadomości o ich zastosowaniu, które następnie są weryfikowane w czasie laboratorium. Celem laboratorium jest kształcenie umiejętności stosowania metod numerycznych w obliczeniach na komputerze osobistym.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr inż. Tomasz Pander

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem pomiarów w medycynie, ich specyficzności w odróżnieniu od pomiarów przemysłowych, gdzie obiektem pomiarowym jest człowiek. Miernictwo elektromedyczne jest ogniwem łączącym podstawy metrologii ze znajomością problematyki zagadnień diagnostyki medycznej.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw teoretycznych cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz praktycznych aspektów projektowania filtrów cyfrowych.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Celem przedmiotu jest poznanie przez słuchaczy nowoczesnych metod przetwarzania wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem metod rozmytych i neuronowo-rozmytych. Istotne jest także poznanie metod i algorytmów pozwalających wymieniać wiedzę pomiędzy ekspertem ludzkim i systemem komputerowym w formie sformułowań w języku naturalnym. W semestrze drugim celem jest praktyczne przyswojenie materiału teoretycznego z semestru pierwszego za pomocą ćwiczeń tablicowych i projektu.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr hab. inż. Marian Kotas

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi, a także bardziej zaawansowanymi elementami techniki programowania strukturalnego. Na bazie języka C omówione zostaną sposoby komputerowej reprezentacji i analizy danych. Student ma zostać przygotowany do samodzielnego tworzenia oprogramowania i do realizacji prostych algorytmów numerycznych.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Celem przedmiotu jest poznanie przez słuchaczy klasycznych i nowoczesnych metod wstępnego przetwarzania, klasyfikacji oraz grupowania obrazów jedno- i wielowymiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów biomedycznych.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr inż. Norbert Henzel

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami pojęciami, twierdzeniami, metodami i kryteriami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz zdobycie umiejętności stosowania metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej do opisu zagadnień technicznych.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr inż. Marian Kotas

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi zagadnieniami związanymi z analizą sygnałów kardiologicznych. Przedstawione zostaną nowe trendy w przetwarzaniu sygnału EKG oparte na filtracji adaptacyjnej oraz na statystycznych metodach przetwarzania sygnałów wielowymiarowych.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr inż. Robert Czabański

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z pojęciami dotyczącymi kodowania informacji, metod reprezentacji i analizy danych, tworzenia i analizy algorytmów oraz podstaw programowania strukturalnego. Na zajęciach laboratoryjnych studenci nabywają praktycznych umiejętności w zakresie projektowania algorytmów oraz tworzenia programów z wykorzystaniem języka C. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego tworzenia prostych algorytmów numerycznych oraz ich realizacji w postaci programu komputerowego zapisanego w języku C.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Celem przedmiotu jest poznanie przez słuchaczy metod rozwiązywania problemów techniki na podstawie wiedzy z innych dziedzin, jak np. biologii, fizyki, socjologii, psychologii. Istotne jest także poznanie metod i algorytmów pozwalających naśladować przez komputery inteligentną działalność człowieka.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr inż. Tomasz Pander, dr inż. Tomasz Przybyła

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami przeprowadzania pomiarów w medycynie w ujęciu szerszym niż jest to prezentowane na wykładzie obowiązkowym. Tym celem jest również zaprezentowanie jak w przypadku pomiarów na potrzeby medyczną łączą się nowoczesne rozwiązania z wielu różnych dziedzin nauki (biologii, chemii, fizyki, informatyki i in.). Istotną rolę spełnia tutaj elektronika, będąca spoiwem, dzięki któremu można zaprojektować i skonstruować nowoczesne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr inż. Stanisław Pietraszek

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw działania i budowy współczesnej diagnostycznej i terapeutycznej, elektronicznej aparatury medycznej. Wykład powinien pozwolić studentom lepsze zrozumienie zasad akwizycji i przetwarzania szeroko rozumianej klasy sygnałów biomedycznych, z uwzględnieniem nowych trendów w elektronice oraz w metodach przetwarzania danych. Powinien także przygotować ich do rozpoczęcia prac w zakresie użytkowania i projektowania aparatury medycznej.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr hab. inż. Ewa Straszecka, dr inż. Tomasz Pander, dr inż. Tomasz Przybyła

Celem przedmiotu jest pokazanie istniejących rozwiązań inżynierskich bazujących na metodach sztucznej inteligencji wykorzystywanych w urządzeniach elektronicznych.

Karta przedmiotu...