Measurement of ST segment of electrocardiogram in the presence of impulse disturbances.

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Pander


Wysiłkowy sygnał EKG jest nieinwazyjną metodą rejestracji sygnału EKG dokonanego podczas wysiłku fizycznego dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Istotnym wskaźnikiem w tego rodzaju badaniu jest analiza odcinka ST elektrokardiogramu. Jednak rejestracji sygnału EKG towarzyszą zakłócenia, w tym zakłócenia mięśniowe, których widmo częstotliwościowe pokrywa się z widmem sygnału EKG dla szerokiego zakresu częstotliwości, przez co pomiar i analiza odcinka ST mogą być utrudnione. Zadaniem metod odszumiania jest poprawa stosunku sygnał-szum, w taki sposób, by wprowadzając minimalne zniekształcenia była możliwa analiza odcinka ST. Celem pracy jest wykorzystanie metod nieliniowej filtracji do poprawy stosunku sygnał-szum sygnału użytecznego i zbadaniu wpływu tej filtracji na dokładność pomiaru odcinka ST. Filtry nieliniowe, które powinny zostać przebadane to filtr miriadowy, medianowy a także przekształcenie waveletowe sygnału.