A model of population coexistence.

Promotor: dr hab. inż. Ewa Straszecka


Celem pracy jest stworzenie środowiska graficznego, w którym można by obserwować zachowanie się dwóch populacji dążących do realizacji określonego celu. Na przykład: oczyszczenia obszaru z pewnych obiektów. Przykład ten można zinterpretować jako polowanie dwóch populacji drapieżników na jeden gatunek ofiar (konkurencja) lub eliminację wspólnego wroga (współpraca). Różne strategie zachowań owocują różnymi wynikami eksperymentu – np. czasem i efektywnością. Konkurencja i współpraca są najprostszymi strategiami, lecz można wybrać także inne. Model zachowania pojedynczego osobnika ma być stały, jego parametry mogą być stałe lub zmieniane.