Modelling population growth for assumed rules of agent's behavior.

Promotor: dr hab. inż. Ewa Straszecka


W przyrodzie często podziwiamy fenomen „inteligentnego” zachowania się populacji przy bardzo prostych regułach zachowania się osobnika. Np. osobnik ma jedynie zdolność poruszania się w kierunku światła i pożywienia oraz ucieczki przed niebezpieczeństwem. Jeśli powielimy ten model dla wielu osobników, to populacja będzie się zachowywać w różny sposób przy zmianie parametrów modelu, czasem dając wrażenie „zorganizowania” osobników. Celem pracy jest stworzenie środowiska graficznego umożliwiającego zdefiniowanie reguł zachowania oraz zmianę parametrów modelu, a następnie ilustracja zachowania się pewnej liczby osobników na planszy („w świecie”) w kolejnych momentach czasowych. Program ma służyć jako pomoc dydaktyczna do laboratorium sztucznej inteligencji.