Solar panel positioning system.

Promotor: dr inż. Tomasz Przybyła


Cześć mechaniczna układu pozycjonowania panelu słonecznego powinna być zbudowany z modułów LEGO MindStorm. Wykorzystując aktualną pozycję geograficzną oraz aktualny czas, panel słoneczny powinien być ustawiony optymalnie względem Słońca dając możliwie największą ilość energii dla danych warunków pogodowych.