Laboratorium Nanotechnologii Materiałów Elektronicznych (LNME) jest elementem struktury organizacyjnej Zakładu Elektroniki Biomedycznej Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W laboratorium prowadzone są prace dotyczące technologii wytwarzania oraz charakteryzacji przezroczystych tlenków przewodzących (TCO) takich m.in. jak SnO2, In2O3, TiO2 i ZnO w formie niskowymiarowych nanostruktur w formie:

  • dwuwymiarowych (2D) nanowarstw,
  • jednowymiarowych (1D) nanodrutów i nanobelek,

jako nanomateriałów sensorowych w aspekcie ich potencjalnych zastosowań w sensorach gazów m.in. do monitoringu środowiska, oraz w medycynie (analizie klinicznej).

Celem prowadzonych w Laboratorium prac własnych, jest z jednej strony optymalizacja technologii wytwarzania nanowarstw wybranych przezroczystych tlenków przewodzących (TCO), a z drugiej - charakteryzacja ich właściwości powierzchniowych, pod kątem uzyskania jak najlepszych właściwości sensorowych.

 Laboratorium NME jest wyposażone m.in. w:

-  instalację technologiczno-badawczą bardzo wysokiej próżni, która umożliwia m.in. osadzanie nanowarstw wybranych przezroczystych tlenków przewodzących (TCO), oraz charakteryzację (in situ) ich właściwości powierzchniowych wybranymi powierzchniowymi metodami analitycznymi, w tym rentgenowską spektroskopią fotoelektronową (XPS), z wykorzystaniem spektrometru XPS firmy SPECS (Niemcy), oraz spektroskopią desorpcji termicznej (TDS), na bazie spektrometru mas (analizatora gazów resztkowych) RGA200 firmy STANFORD (USA),

 

Instalacja technologiczno-badawcza bardzo wysokiej próżni

 

- mikroskop sił atomowych (AFM), model MULTIMODE 8 firmy BRUKER (USA), który umożliwia m.in. charakteryzację (ex situ) morfologii powierzchni w/w nanostruktur TCO, pod kątem uzyskania najlepszego rozwinięcia powierzchni materiałów sensorowych.

 

Mikroskop sił atomowych (AFM)