Zakład Elektroniki Biomedycznej ma do swej dyspozycji:

 

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych ćwiczący zapoznają się z budową i eksploatacją medycznego aparatu RTG z torem wizyjnym oraz z podstawowymi pomiarami parametrów aparatu RTG z wykorzystaniem fantomów (badanie wiązki promieniowania, funkcji MTF, jakości obrazowania, technikami różnicowymi).

W Laboratorium Elektroniki Biomedycznej Studenci zapoznawani są ze współczesnymi systemami akwizycji sygnałów biologicznych jak również ze stymulatorami serca będącymi urządzeniami dostarczającymi sygnały do ciała pacjenta. Przedstawiany jest również model tomografu komputerowego. Dodatkowo, studenci w trakcie zajęć projektują, wykonują i testują proste wzmacniacze biologiczne.

W laboratorium Miernictwa Elektromedycznego studenci zapoznawani są ze specyfiką wykonywania pomiarów w medycynie, gdzie obiektem pomiarowym jest człowiek. Laboratorium to jest ogniwem łączącym podstawy metrologii ze znajomością problematyki zagadnień diagnostyki medycznej. Dodatkowo poznawane są zasady bezpiecznego przeprowadzania pomiarów i rejestracji sygnałów biomedycznych. W trakcie Laboratorium Studenci dokonują przetwarzania i analizy zarejestrowanych sygnałów. Laboratorium jest wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową (m.in. rejestratory sygnałów elektrofizjologicznych, testery sprzętu medycznego) oraz oprogramowanie do analizy i przetwarzania obrazów CT.

Studenci w trakcie zajęć laboratoryjnych poznają podstawowe modele matematyczne neuronów oraz proste sieci neuronowe. Dodatkowo, poznane modele neuronów oraz sieci neuronowych wykorzystywane są do sterowania prostymi robotami zbudowanymi z Lego MindStorm. W trakcie laboratorium Studenci zapoznają się z systemami pomiarowymi Emotiv EPOC służącymi do rejestracji fal mózgowych oraz z fantomem Ambu+. Fantom ten służy do analizy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pozwala na monitorowanie częstości i głębokości ucisku klatki piersiowej oraz oddechu. W trakcie zajęć laboratoryjnych Studenci poznają współczesny symulator echokardiografii przezprzełykowej. Zestaw składa się z manekina (w wersji tors) oraz programu komputerowego, a także bazy danych. Pozwala na symulację obrazu ultrasonograficznego uzyskiwanego z sondy przezprzełykowej przy zmianie jej położenia wewnątrz przełyku.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych realizowane są podstawowe analizy ilościowe i jakościowe mikroskopowych preparatów biologicznych w technice światła przechodzącego w polu jasnym (Biolar) oraz w polu jasnym w świetle odbitym (MSt 130).

Laboratorium Nanotechnologii Materiałów Elektronicznych (LNME) jest elementem struktury organizacyjnej Zakładu Elektroniki Biomedycznej Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W laboratorium prowadzone są prace dotyczące technologii wytwarzania oraz charakteryzacji przezroczystych tlenków przewodzących (TCO) takich m.in. jak SnO2, In2O3, TiO2 i ZnO w formie niskowymiarowych nanostruktur w formie:

  • dwuwymiarowych (2D) nanowarstw,
  • jednowymiarowych (1D) nanodrutów i nanobelek,

jako nanomateriałów sensorowych w aspekcie ich potencjalnych zastosowań w sensorach gazów m.in. do monitoringu środowiska, oraz w medycynie (analizie klinicznej).

Podczas ćwiczeń w laboratorium można zapoznać się z tworzeniem i przykładami zastosowań takich narzędzi sztucznej inteligencji, jak: sieci neuronowe, zbiory rozmyte, algorytmy genetyczne i algorytmy mrówkowe. Ponadto prezentowane są programy ilustrujące modelowanie emocji oraz fizjologię widzenia. W ćwiczeniach wykorzystuje się oryginalne programy stworzone przez prowadzących w rozmaitych środowiskach, a także tworzy się własne oprogramowanie w środowiskach MATLAB, LABVIEW i w środowisku uruchomieniowym LEGO Mindstorms NXT. Ćwiczenia prowadzone są w języku angielskim.