e-mail: jacek.szuber(at)polsl.pl
tel. 32 237 11 97
pokój 745

Aktualny plan zajęć

Stanowisko: profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej.
Dziedzina: Nauki Techniczne.
Dyscyplina: Elektronika.
 
Przebieg kariery naukowej (uzyskane stopnie naukowe i tytuł naukowy):

1974: magister inżynier chemii - Politechnika Śląska, Gliwice,
1980: doktor nauk chemicznych - Politechnika Śląska, Gliwice,
1991: dr habilitowany nauk fizycznych - Politechnika Wrocławska,
2002: profesor nauk technicznych (Elektronika).

 
Obszary zainteresowań naukowych:

- Nanotechnologia materiałów elektronicznych.
- Powierzchniowe metody badawcze w nanotechnologii półprzewodnikowej.

 
Dorobek naukowy:

Publikacje naukowe w czasopismach naukowych z bazy JCR (Lista Filadelfijska): 80,
w tym w okresie zatrudnienia w Instytucie Elektroniki: 18.

 1. M.Krzywiecki, L.Ottaviano, L.Grządziel, P.Parisse, S.Santucci, J.Szuber, Influence of substrate doping on the surface chemistry and morphology of copper phthalocyanine ultra-thin films on Si(111) substrates. Thin Solid Films 517 (2009) 1630.
 2. L.Ottaviano, M.Kwoka, F.Bisti, P.Parisse, V.Grossi, S.Santucci, J.Szuber, Local surface morphology and chemistry of SnO2 thin films deposited by rheotaxial growth and thermal oxidation method for gas sensors application. Thin Solid Films 517 (2009) 6161.
 3. M.Kwoka, L.Ottaviano, N.Waczynska, S.Santucci, J.Szuber, Influence of Si substrate preparation on surface chemistry and morphology of L-CVD SnO2 thin films studied by XPS and AFM. Applied Surface Science 256 (2010) 5771.
 4. M.Krzywiecki, L.Grządziel, H.Peisert, I.Biswas, Th.Chasse, J.Szuber, X-ray photoelectron spectroscopy characterization of native and RCA-treated Si(111) substrates and their influence on surface chemistry copper phthalocyanine thin films. Thin Solid Films 518 (2010) 2688.
 5. L.Grządziel, M.Krzywiecki, H.Peisert, Th.Chasse, J.Szuber, Influence of ambient air exposure on surface chemistry and electronic properties of copper phthalocyanine sensing layers. Thin Solid Films 519 (2011) 2187-92.
 6. M.Kwoka, N.Waczynska, P.Kościelniak, M.Sitarz, J.Szuber, XPS and TDS comparative studies of L-CVD SnO2 ultra thin films
  Thin Solid Films 520 (2011) 913-7.
 7. P.Kościelniak, J.Mazur, J.Henek, M.Kwoka, L.Pawela, J.Szuber, XPS and AFM studies of surface chemistry and morphology of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation. Thin Solid Films 520 (2011) 927-31.
 8. A.Blacha, P.Koscielniak, M.Sitarz, J.Szuber, J.Żak, Pedot brushes electrochemically synthesized on thienyl-modified glassy carbon surfaces. Electrochimica Acta 62 (2012) 441-6.
 9. M.Krzywiecki, L.Grządziel, J.Bodzenta, J.SzuberComparative study of surface morphology of cooper phthalocyanine ultrathin films deposited on Si(111) native and RCA-cleaned substrates. Thin Solid Films 520 (2012) 3965-70.
 10. P.Kościelniak, M.Sitarz, E.Maciak, J.SzuberThe effect of Si substrate preparation on surface morphology and surface composition of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation. Applied Surface Science 258 (2012) 8419-24.
 11. M.Kwoka, L.Ottaviano, J.SzuberPhotoemission studies of the surface electronic properties of L-CVD SnO2 ultra thin films. Applied Surface Science 258 (2012) 8425-9.
 12. L.Grządziel, M.Krzywiecki, H.Peissert, Th.Chasse, J.SzuberPhotoemission study of the Si(111)-native SiO2/copper phthalocyanine (CuPc) ultrathin film interface. Organic Electronics 13 (2012) 1873-80.
 13. M.Sitarz, M.Kwoka, E.Comini, D.Zappa, J.SzuberSurface chemistry of the SnO2 nanowires on Ag catalyst-covered Si substrate studied by XPS and TDS methods. Nanoscale Research Letters 9 (2014) 43 (6p).
 14. M.Kwoka, LOttaviano. P.Koscielniak, J.SzuberXPS, TDS and AFM studies of surface chemistry and morphology of Ag-covered L-CVD SnO2 nanolayers. Nanoscale Research Letters 9 (2014) 260 (9p).
 15. M.Kwoka, L.Ottaviano, J.SzuberComparative analysis of the physico-chemical properties and gas sensor characteristics of two different forms of SnO2 films. Applied Surface Science 326 (2015) 27-31.
 16. A.Blacha-Grzechnik, K.Piwowar, P.Koscielniak, M.Kwoka, J.Szuber, J.Zak, Phenothiazines grafted on the electrode surface from diazonium salts as molecular layers for photochemical generation of singlet oxygen. Electrochimica Acta 182 (2015) 1085-92.
 17. P.Kościelniak, A.Grzeszczak, J.SzuberXPS and AFM studies of surface chemistry and morphology of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation after air exposure. Crystal Research and Technology 50 (2015) 884-90.
 18. A.Blacha-Grzechnik, K.Piwowar, K.Krukiewicz, P.Koscielniak, J.Szuber, J.K. Zak, Photogeneration of singlet oxygen by the phenothiazine derivativescovalently bound to the surface-modified glassy carbon. Applied Surface Science 371 (2016) 151-9.
Publikacje w materiałach konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym: ponad 30.
Publikacje w materiałach konferencji naukowych o zasięgu krajowym: ponad 35.

Referaty zaproszone na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym: 10.
Referaty zaproszone na konferencjach naukowych o zasięgu krajowym: ponad 20.

 
Liczba cytowań obcych w bazie Web of Science: 703.
Indeks Hirscha wg. Bazy Web of Science: 16.
 
Monografie:
Jacek Szuber, Powierzchniowe metody badawcze w nanotechnologii półprzewodnikowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002.
 
Projekty badawcze: 12,
w tym w okresie zatrudnienia w Instytucie Elektroniki: 8.

Zagraniczne: 2.

Network of Excellence on General Olfaction and Sensing Projects on a European Level (GOSPEL).
Contract EC: IST 507610 (VI PRUE); Period: 2004-2009; Member of Steering Committee, Coordinator of Training Activity.

European Network on New Sensing Technologies for Air-Pollution Control and Environmental Sustainability (EuNetAir) - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST Action); Contract: OC-2011-1-9706 (VII PRUE); Period: 2011-2016; Member of the Workshops activity group.

Krajowe (KBN, MNiSW, MRR): 6.

Specjalny Program Badawczy KBN - 135/E-367/SPB/6.PR UE/DIE 431/2004-2007.
Sieć Doskonałości: Projekty sensorowe na poziomie Europejskim (GOSPEL).
Okres: 2004-2009; Rola: Koordynator programu.

Projekt badawczy: N515018 081131 (promotorski).
Badania procesu oczyszczania powierzchni GaAs wiązką atomowego wodoru.
Okres: 2007-2009; Rola: Kierownik projektu.

Projekt badawczy: N515 1778 33 (promotorski).
Badania mechanizmu pasywacji siarkowej powierzchni GaAs.
Okres; 2008-2009; Rola: Kierownik projektu.
Projekt badawczy: N515 1994 33.
Badania lokalnej morfologii i stechiometrii cienkich warstw dwutlenku cyny SnO2 wytwarzanych metodą RGTO aspekcie zastosowań sensorowych.
Okres: 2007-2009; Rola: Kierownik projektu.
Projekt strukturalny: POIG.01.03.01-159/08-00.
Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun)
Koordynator: Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa (prof. Anna Piotrowska).
Okres; 2009-2014; Rola: Kierownik grupy badawczej PSl-2 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Wpływ przypowierzchniowego domieszkowania węglika krzemu 4H-SiC techniką implantacji jonów na właściwości elektrofizyczne struktur MOS;
Koordynator: Politechnika Warszawska (prof. Jan Szmidt).
Okres realizacji: 2012-2014.
Charakter udziału: wykonawczyni zadania badawczego w Instytucie Elektroniki Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

 
Badania kierunkowe Instytutu Elektroniki:

Temat: Zaawansowane technologie w mikroelektronice (od 2010 do chwili obecnej).

 
Współpraca naukowa (potwierdzona m.in. realizacją wspólnych projektów badawczych, oraz udokumentowana wspólnymi publikacjami naukowymi w czasopismach z bazy JCR).

Międzynarodowa:

- Brescia University, Italy,
- Budapest University of Technology, Hungary,
- Chemnitz University of Technology, Germany,
- Ecole Centrale de Lyon, France,
- Graz University of Technology, Austria,
- Hokkaido University, Sapporo, Japan,
- Kyushu University, Fukuoka, Japan,
- L’Aquila University, Coppito, Italy,
- Tuebingen University, Germany.

Krajowa: (potwierdzona realizacją wspólnych projektów badawczych)

- Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Warszawa,
- Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa,
- Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny.

 
Zagraniczne staże naukowe i stypendia

Długoterminowe: powyżej 1 miesiąca

Belgia - Namur University, 1985-1988, łącznie 6 miesięcy,
Francja - Ecole Centrale de Lyon, 1995, 4 miesiące (stypendium Rządu Francuskiego),
Włochy - L’Aquila University, 2005-7, łącznie 2 miesiące.

Krótkoterminowe: poniżej 1 miesiąca

Francja - University Paris VI, 1988,
Niemcy - Tuebingen University, wielokrotnie w latach 2002-2009,
Francja - University Clermont-Ferrand, 2002, 2004,
Niemcy - Chemnitz University of Technology, 2006,
Niemcy - Giessen University, 2008,
Hiszpania - Tarragona University, 2009,
Włochy - Brescia University, 2009.

 
Działalność dydaktyczna

Wykłady:

Elektronika ciała stałego
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Elektronika i telekomunikacja.
Physics
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek: makrokierunek automatyki i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka.
Fizyka
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Elektronika i telekomunikacja.
Fizyka
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek: Teleinformatyka.

Promotorstwo zakończonych przewodów doktorskich: 13
Promotorstwo dyplomowych magisterskich: 40
 
Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych:

Międzynarodowe
- Chairman of the International Workshops on Semiconductor Gas Sensors (SGS) – since 1998,
- Chairman of the International Workshops on Semiconductor Surface Passivation (SSP) – since 1999,
- Member of Scientific Committee of cyclic Symposium on Solid State Surface and Interfaces, Bratislava, Slovakia, since 2004.

Krajowe
- Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w latach 2008-2010,
- Członek Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej, Warszawa, od 2015,
- Członek Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej - Technologia Elektronowa (ELTE) - od 1997,
- Członek Komitetu Naukowego Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe (PSC) - od 1997,
- Członek Komitetu Naukowego Konferencji Czujniki Optyczne i Elektroniczne (COE) – od 2004,
- Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Nanotechnologii (KKN) – od 2007.

 
Członkowstwo w towarzystwach naukowych

Międzynarodowych:
- International Union of Vacuum Science, Technology and Application (IUVSTA) - Alternate Councilor since 2010, and Vice-chairman of Division of Semiconductor Materials and Processing,
- International Society on Olfaction and Chemical Sensing (ISOCS) - Member of Steering Committee since 2009,
- American Vacuum Society.

Krajowych:
- Członek Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP) od 1992, Członek Zarządu od 1994, Przewodniczący Sekcji Nauki o Powierzchni w latach 1997-2010; Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Próżniowego w kadencji 2010-13,
- Członek Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (PTTS) – od 2007.

 
Działalność organizacyjna

Międzynarodowa:
- Associate Editor of Journal Thin Solid Films (Elsevier) - since 2014,
- Guest Editor of the Proceedings of international cyclic SGS and SSP Workshops in period 1998-2016 in Elsevier journals (Applied Surface Science, Thin Solid Films, Vacuum),
- Recenzent ponad 300 artykułów w światowych czasopismach naukowych wydawnictw takich jak m.in. Elsevier, Springer, American Chemical Society, American Institute of Physics, American Vacuum Society, Institute of Electrical and Electronic Engineering, Pergamon, Sensors.

Krajowa:
- Koordynator centrów i sieci naukowych: CESIS, NANOMET, GOSPEL,
- Pełnomocnik J.M. Rektora ds. wdrażania nauczania w języku angielskim w latach 2006-2009.

 
Odznaczenia
- Srebrny Krzyż Zasługi - 1997,
- Złoty Krzyż Zasługi - 2003,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2006.
- Odznaka „Zasłużonemu dla Pol. Śl.” - 1999.
- Medal 60-lecia Politechniki Śląskiej - 2005.