e-mail: jacek.szuber(at)polsl.pl
tel. 32 237 11 97
pokój 745

Aktualny plan zajęć

Stanowisko: Profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej.
Dziedzina: Nauki Techniczne.
Dyscyplina: Elektronika.
 
Przebieg kariery naukowej (uzyskane stopnie naukowe i tytuł naukowy):

1974: magister inżynier chemii - Politechnika Śląska, Gliwice,
1980: doktor nauk chemicznych - Politechnika Śląska, Gliwice,
1991: dr habilitowany nauk fizycznych - Politechnika Wrocławska,
2002: profesor nauk technicznych (Elektronika).

 
Obszary zainteresowań naukowych:

- Nanotechnologia materiałów elektronicznych.
- Powierzchniowe metody badawcze w nanotechnologii półprzewodnikowej.

 
Dorobek naukowy:

Publikacje naukowe w czasopismach naukowych z bazy JCR: 79
w tym w latach 2009-2015: 15

 1. M.Krzywiecki, L.Ottaviano, L.Grządziel, P.Parisse, S.Santucci, J.Szuber, Influence of substrate doping on the surface chemistry and morphology of copper phthalocyanine ultra-thin films on Si(111) substrates. Thin Solid Films 517 (2009) 1630.
 2. L.Ottaviano, M.Kwoka, F.Bisti, P.Parisse, V.Grossi, S.Santucci, J.Szuber, Local surface morphology and chemistry of SnO2 thin films deposited by rheotaxial growth and thermal oxidation method for gas sensors application. Thin Solid Films 517 (2009) 6161.
 3. M.Kwoka, L.Ottaviano, N.Waczynska, S.Santucci, J.Szuber, Influence of Si substrate preparation on surface chemistry and morphology of L-CVD SnO2 thin films studied by XPS and AFM. Applied Surface Science 256 (2010) 5771.
 4. M.Krzywiecki, L.Grządziel, H.Peisert, I.Biswas, Th.Chasse, J.Szuber, X-ray photoelectron spectroscopy characterization of native and RCA-treated Si(111) substrates and their influence on surface chemistry copper phthalocyanine thin films. Thin Solid Films 518 (2010) 2688.
 5. L.Grządziel, M.Krzywiecki, H.Peisert, Th.Chasse, J.Szuber, Influence of ambient air exposure on surface chemistry and electronic properties of copper phthalocyanine sensing layers. Thin Solid Films 519 (2011) 2187-92.
 6. M.Kwoka, N.Waczynska, P.Kościelniak, M.Sitarz, J.Szuber, XPS and TDS comparative studies of L-CVD SnO2 ultra thin films
  Thin Solid Films 520 (2011) 913-7.
 7. P.Kościelniak, J.Mazur, J.Henek, M.Kwoka, L.Pawela, J.Szuber, XPS and AFM studies of surface chemistry and morphology of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation. Thin Solid Films 520 (2011) 927-31.
 8. A.Blacha, P.Koscielniak, M.Sitarz, J.Szuber, J.Żak, Pedot brushes electrochemically synthesized on thienyl-modified glassy carbon surfaces. Electrochimica Acta 62 (2012) 441-6.
 9. M.Krzywiecki, L.Grządziel, J.Bodzenta, J.SzuberComparative study of surface morphology of cooper phthalocyanine ultrathin films deposited on Si(111) native and RCA-cleaned substrates. Thin Solid Films 520 (2012) 3965-70.
 10. P.Kościelniak, M.Sitarz, E.Maciak, J.SzuberThe effect of Si substrate preparation on surface morphology and surface composition of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation. Applied Surface Science 258 (2012) 8419-24.
 11. M.Kwoka, L.Ottaviano, J.SzuberPhotoemission studies of the surface electronic properties of L-CVD SnO2 ultra thin films. Applied Surface Science 258 (2012) 8425-9.
 12. L.Grządziel, M.Krzywiecki, H.Peissert, Th.Chasse, J.SzuberPhotoemission study of the Si(111)-native SiO2/copper phthalocyanine (CuPc) ultrathin film interface. Organic Electronics 13 (2012) 1873-80.
 13. M.Sitarz, M.Kwoka, E.Comini, D.Zappa, J.SzuberSurface chemistry of the SnO2 nanowires on Ag catalyst-covered Si substrate studied by XPS and TDS methods. Nanoscale Research Letters 9 (2014) 43 (6p).
 14. M.Kwoka, LOttaviano. P.Koscielniak, J.SzuberXPS, TDS and AFM studies of surface chemistry and morphology of Ag-covered L-CVD SnO2 nanolayers. Nanoscale Research Letters 9 (2014) 260 (9p).
 15. A.Blacha-Grzechnik, K.Piwowar, P.Koscielniak, M.Kwoka, J.Szuber, J.Zak. Phenothiazines grafted on the electrode surface from diazonium salts as molecular layers for photochemical generation of singlet oxygen. Electrochimica Acta 182 (2015) 1085-92.
 16. P.Kościelniak, A.Grzeszczak, J.Szuber. XPS and AFM studies of surface chemistry and morphology of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation after air exposure.
  Crystal Research and Technology 50 (2015) 884-90.
 17. A.Blacha-Grzechnik, K.Piwowar, K.Krukiewicz, P.Koscielniak, J.Szuber, J.K.Zak. Photogeneration of singlet oxygen by the phenothiazine derivativescovalently bound to the surface-modified glassy carbon. Applied Surface Science 371 (2016) 151-9.
 18. M.Kwoka, L.Ottaviano, J.Szuber. Comparative analysis of the physico-chemical properties and gas sensor characteristics of two different SnO2 films. Applied Surface Science 401 (2017) 256-61.
 19. M.Kwoka, V.Galstyan, E.Comini, J.Szuber. Pure and Highly Nb-Doped Titanium Dioxide Nanotubular Arrays: Characterization of Local Surface Properties. Nanomaterials 7 (2017) 456.
 20. M.Kwoka, B.Lyson-Sypien, A.Kulis, M.Maslyk, M.A.Borysiewicz, E.Kaminska, J.Szuber. Surface Properties of Nanostructured, Porous ZnO Thin Films Prepared by Direct Current Reactive Magnetron Sputtering. Materials 11 (2018) 131.

Publikacje w czasopismach krajowych - Lista B MNiSW: 8
w tym w latach 2009-2015: 3

 1. J.Szuber, M.Kwoka, P.Koscielniak, M.Sitarz, Optymalizacja technologii reotaksjalnego osadzania nanowarstw wybranych przezroczystych tlenków przewodzących. Elektronika 9 (2011) 25-8.
 2. J.Szuber, M.Kwoka, Badania wybranych nanostruktur SnO2 w aspekcie zastosowań sensorowych. Elektronika 9 (2013) 17-9.
 3. M.Kwoka, J.Szuber, Niskowymiarowe nanostruktury SnO2 w aspekcie zastosowań sensorowych. Elektronika 9 (2014) 39-41.
Publikacje w materiałach konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym: ponad 30.
Publikacje w materiałach konferencji naukowych o zasięgu krajowym: ponad 35.

Referaty zaproszone na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym: 10.
Referaty zaproszone na konferencjach naukowych o zasięgu krajowym: ponad 20.

 
Liczba cytowań obcych w bazie Web of Science: 935,
w tym w okresie ostatnich 5 lat: ponad 400.
 
Indeks Hirscha wg. Bazy Web of Science: 18.
 
Monografia:
Jacek Szuber, Powierzchniowe metody badawcze w nanotechnologii półprzewodnikowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002.
 
Projekty badawcze: 12,
w tym w okresie zatrudnienia w Instytucie Elektroniki: 8.

Zagraniczne:

V PRUE Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors – CESIS
Kontrakt EC: G6MA-CT-2002-04042.
Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Politechnika Śląska, Gliwice.
Okres realizacji: 2002-2005.
Charakter udziału: Koordynator.

VI PRUE Network of Excellence on General Olfaction and Sensing Projects on a European Level – GOSPEL
Kontrakt EC: IST 507610
Koordynator: Prof. Udo WEIMAR, Eberhard-Karls-Universitat, Tubingen, Germany.
Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Politechnika Śląska, Gliwice. 
Okres realizacji: 2002-2005.
Charakter udziału: Member of Steering Committe, Coordinator of Training Activity.

VII PRUE - European Network on New Sensing Technologies for Air-Pollution Control and Environmental Sustainability – EuNetAir -European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST Action). 
Kontrakt: OC-2011-1-9706.
Okres realizacji: 2011-2015; Koordynator: dr Michele Penza, ENEA Centre, Brindisi (Italy). 
Miejsce realizacji: Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice.
Charakter udziału: Member of the Workshops activity group.

Krajowe (KBN, MNiSW, MRR):

w tym w ostatnich 5 latach

Specjalny Program Badawczy KBN - 135/E-367/SPB/6.PR UE/DIE 431/2004-2007
Sieć Doskonałości: Projekty sensorowe na poziomie Europejskim (GOSPEL)
Okres realizacji: 2004-2009
Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice
Charakter udziału: Koordynator, administrator

Projekt badawczy: N515018 081131 (promotorski)
Badania procesu oczyszczania powierzchni GaAs wiązką atomowego wodoru
Okres realizacji: 2007-2009
Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice
Charakter udziału: Kierownik projektu

Projekt badawczy: N515 1778 33 (promotorski)
Badania mechanizmu pasywacji siarkowej powierzchni GaAs
Okres realizacji: 2008-2009
Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice
Charakter udziału: Kierownik projektu

Projekt badawczy: N515 1994 33
Badania lokalnej morfologii i stechiometrii cienkich warstw dwutlenku cyny SnO2 wytwarzanych metodą RGTO aspekcie zastosowań sensorowych
Okres realizacji: 2007-2009
Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice
Charakter udziału: Kierownik projektu

Projekt strukturalny: POIG.01.03.01-159/08-00
Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun)
Okres realizacji: 2009-2014
Koordynator: Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa (prof. Anna Piotrowska)
Miejsce realizacji: Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice
Charakter udziału: Kierownik grupy badawczej PSl-2
główny wykonawca pakietów zadaniowych Z1 (Nowe materiały) oraz Z2 (Nowe moduły technologiczne).

Projekt badawczy MNiSW: 96942
Wpływ przypowierzchniowego domieszkowania węglika krzemu 4H-SiC techniką implantacji jonów na właściwości elektrofizyczne struktur MOS
Koordynator: Politechnika Warszawska (prof. Jan Szmidt)
Okres realizacji: 2012-2014
Charakter udziału: wykonawczyni zadania badawczego:

 
Badania kierunkowe Instytutu Elektroniki:

Temat: Zaawansowane technologie w mikroelektronice (od 2010 do chwili obecnej).

 
Współpraca naukowa (potwierdzona m.in. realizacją wspólnych projektów badawczych, oraz udokumentowana wspólnymi publikacjami naukowymi)

Międzynarodowa:

- Brescia University, Italy,
- Budapest University of Technology, Hungary,
- Chemnitz University of Technology, Germany,
- Ecole Centrale de Lyon, France,
- Graz University of Technology, Austria,
- Hokkaido University, Sapporo, Japan,
- Kyushu University, Fukuoka, Japan,
- L’Aquila University, Coppito, Italy,
- Tuebingen University, Germany.

Krajowa: 

- Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Warszawa,
- Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa,
- Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny.

 
Zagraniczne staże naukowe i stypendia

Długoterminowe: powyżej 1 miesiąca

Belgia - Namur University, 1985-1988, łącznie 6 miesięcy,
Francja - Ecole Centrale de Lyon, 1995, 4 miesiące (stypendium Rządu Francuskiego),
Włochy - L’Aquila University, 2005-7, łącznie 2 miesiące.

Krótkoterminowe: poniżej 1 miesiąca

Francja - University Paris VI, 1988,
Niemcy - Tuebingen University, wielokrotnie w latach 2002-2009,
Francja - University Clermont-Ferrand, 2002, 2004,
Niemcy - Chemnitz University of Technology, 2006,
Niemcy - Giessen University, 2008,
Hiszpania - Tarragona University, 2009,
Włochy - Brescia University, 2009.

 
Działalność dydaktyczna

Wykłady:

Elektronika ciała stałego
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Elektronika i telekomunikacja.
Physics
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek: makrokierunek automatyki i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka.
Microelectronics
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek: makrokierunek automatyki i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka; specjalność: Electronics
Fizyka
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Elektronika i telekomunikacja.
Fizyka
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek: Teleinformatyka.

Promotorstwo zakończonych przewodów doktorskich: 13
Promotorstwo dyplomowych magisterskich: 40
 
Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych:

Międzynarodowe
- Chairman of the International Workshops on Semiconductor Gas Sensors (SGS) – since 1998,
- Chairman of the International Workshops on Semiconductor Surface Passivation (SSP) – since 1999,
- Member of Scientific Committee of cyclic Symposium on Solid State Surface and Interfaces, Bratislava, Slovakia, since 2004.

Krajowe
- Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w latach 2008-2010,
- Członek Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej, Warszawa, od 2015,
- Członek Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej - Technologia Elektronowa (ELTE) - od 1997,
- Członek Komitetu Naukowego Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe (PSC) - od 1997,
- Członek Komitetu Naukowego Konferencji Czujniki Optyczne i Elektroniczne (COE) – od 2004,
- Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Nanotechnologii (KKN) – od 2007.

 
Członkowstwo w towarzystwach naukowych

Międzynarodowych:
- International Union of Vacuum Science, Technology and Application (IUVSTA) - Alternate Councilor since 2010, and Vice-chairman of Division of Semiconductor Materials and Processing,
- International Society on Olfaction and Chemical Sensing (ISOCS) - Member of Steering Committee since 2009,
- American Vacuum Society.

Krajowych:
- Członek Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP) od 1992, Członek Zarządu od 1994, Przewodniczący Sekcji Nauki o Powierzchni w latach 1997-2010; Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Próżniowego w kadencji 2010-13,
- Członek Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (PTTS) – od 2007.

 
Działalność organizacyjna

Międzynarodowa:
- Associate Editor of Journal Thin Solid Films (Elsevier) since 2014.
- Member of Steering Committee of International Society on Olfaction and Chemical Sensing (ISOCS) for cadency 2009-2012.
- Alternate Councilor of International Union of Vacuum Science, Technology and Application (IUVSTA)
for cadency 2010-2013, and 2013-16, Vice-chairman of Division of Semiconductor Materials and
Processing.
- Chairman of international cyclic SGS and SSP Workshops.

Krajowa:
- Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Próżniowego w kadencji 2010-13.
- Koordynator centrów i sieci naukowych: CESIS, NANOMET, GOSPEL.
- Pełnomocnik J.M.Rektora ds. wdrażania nauczania w języku angielskim.
- Promotor 12 zakończonych przewodów doktorskich.
- Recenzent ponad 300 artykułów w czasopismach światowych.

 
Odznaczenia

- Srebrny Krzyż Zasługi - 1997,
- Złoty Krzyż Zasługi - 2003,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2006.
- Odznaka „Zasłużonemu dla Pol. Śl.” - 1999.
- Medal 60-lecia Politechniki Śląskiej - 2005,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2015.