prof. dr hab. inż. Ernest CzogałaProf. dr hab. inż. Ernest Czogała (1941 – 1998), wybitny naukowiec i wychowawca młodej kadry naukowej całe swoje życie zawodowe związał z Politechniką Śląską, którą ukończył na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w 1965 roku. W 1966 ukończył Studium Podyplomowe Automatyki i Telemechaniki na Wydz. Automatyki, w 1969 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1975 - stopień doktora habilitowanego a w 1986 uzyskał tytuł profesora. Był uznanym i liczącym się autorytetem w kraju i za granicą w dziedzinie przetwarzania wiedzy i sygnałów biomedycznych oraz zbiorów rozmytych.

Swoje najważniejsze prace opublikował w czasopismach o wysokiej renomie, takich jak: Fuzzy Sets and Systems, European Journal of Operational Research. Autor bądź współautor 9 monografii naukowych, 12 rozdziałów w monografiach, 10 podręczników akademickich oraz ponad 250 prac publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Profesor Czogała wygłaszał serie wykładów z zakresu zbiorów rozmytych, podejmowania decyzji w warunkach niepewności oraz sieci neuronowych w takich krajach jak: Belgia, Niemcy, USA, Kanada, Australia i Brazylia. Był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta oraz Fundacji Konrada Zusego. Wypromował 5 doktorów.

W latach 1987-1990 prof. E. Czogała pełnił funkcje prodziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a od 1988 r. był także Kierownikiem Zakładu Elektroniki Biomedycznej.

Był także laureatem licznych odznaczeń państwowych (Złoty Krzyż Zasługi - 1986; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - 1998; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1998; Złota Odznaka Zasłużonemu dla Rozwoju Województwa Katowickiego - 1978; Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej – 1997), nagród Ministra Edukacji i Rektora Politechniki Śląskiej (Nagroda Ministra Edukacji Narodowej indywidualna III stopnia – 1976, 1989 oraz zespołowa - 1986; Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia – 1967, 1997; zespołowa nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk- 1980). Był członkiem wielu Towarzystw i Rad Naukowych (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – członek 1970-1998, członek Zarządu 1973-1978, wiceprzewodniczący 1976-1978; Rada Naukowa Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN, Rada Naukowa Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu - członek; Komitet Naukowy czasopisma Medical Science Monitor – członek 1995-1998; Komitet Naukowy czasopisma Communications IFSA Mathematics Chapter - członek 1986-1998; National Science Foundation w USA - recenzent 1989-1998; Towarzystwo Naukowe Gesellschaft fur Infromatik w Niemczech – członek 1984-1998).

W roku 2001 powstała praca dedykowana Profesorowi Ernestowi Czogale pod tytułem "Zbiory rozmyte i ich zastosowania", pod redakcją Jana Chojcana oraz Jacka Łęskiego, wydana przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (ISBN: 83-88000-64-0).
 

Tablica pamiątkowa na Wydziale AEI

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. E. Czogale
(Wydział AEI)